คุณลักษณะรายวิชา


จุดประสงค์รายวิชา                
1.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของข้อมูล
2.    สามารถปฏิบัติจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจ
3.    มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของข้อมูล
2.    สร้างและใช้งานระบบข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไข และปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล การใช้งานแมโคร (Macro)


สาระสำคัญ

ในปัจจุบันพบว่าข่าวสารข้อมูลกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทำงานและดำรงชีพ การออกแบบสารสนเทศที่ดีที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น งานด้านธุรกิจ  การบริหาร   และกิจการอื่นๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ และสลับซับซ้อนจะพบความยุ่งยากลำบากในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการนำข้อมูลที่ต้องการนำออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็นต้องการบุคลากร และเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นโดยจะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการเก็บข้อมูลขึ้นเอง จึงเป็นที่มาของระบบฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ระบบฐานข้อมูลจะเป็นการนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมารวมกันไว้ในระบบเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันได้แม้จะมีความต้องการที่ต่างกันก็ตามผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูลในแง่มุม หรือ วิว (View) ที่ต่างกัน ผู้ใช้บางคนอาจต้องการเรียกข้อมูลจากแฟ้มทั้งข้อมูล ในขณะที่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการเรียกใช้ข้อมูลจากทั้งแฟ้มข้อมูล ระดับการมองของผู้ใช้ จึงมุ่งให้การเรียกใช้ข้อมูลของตนมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสนใจว่าการจัดเก็บข้อมูลที่แท้จริงภายในเครื่อง หรือข้อมูลที่ตนไม่ต้องการใช้นั้นจะเป็นอย่างไร ดังนั้นการเลือกใช้วิธีจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จึงเป็นส่วนที่ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลเกิดประสิทธิภาพ

โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational  Database  Mangement  System : RDBMS) มีความสามารถในการทำงานด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น